English Cesky

 

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU


 

          Cílem společnosti ZNAČKY PRAHA s.r.o. je vnést do podvědomí zákazníků představu o kvalitně odvedené práci a to především

prostřednictvím stálého solidního pracovního kádru a moderního technického vybavení, při respektování požadavků závazných

předpisů a norem. Zajišťování kvality, dodržování zásad ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a dalších závazných předpisů

je prvořadý úkol pro celou organizaci a je jedním z klíčových předpokladů k tomu, aby společnost upevnila stávající obchodní pozice

v oblasti výroby a montáže dopravního značení, dosáhla optimálních nákladů a zisku, který umožní další rozvoj a prosperitu firmy.

  

Politika systému managementu vychází z těchto základních koncepčních záměrů:

 • zaměřit úsilí všech zaměstnanců na bezchybnou práci
 • zajistit na všech pracovištích bezpečnost práce, požární ochranu, hospodárnost činností a šetrný přístup k životnímu prostředí

          a minimalizovat dopad činnosti na životní prostředí

 • jednat v souladu s platnými právními předpisy a závaznými normami
 • zajišťovat potřebnou kvalifikaci pracovníků, aby odpovídala požadavkům na způsobilost, kvalitu a bezpečnost práce dotyčné funkce
 • uspokojovat potřeby a očekávání zákazníků s ohledem na kvalitu, dodací lhůty i ceny, včetně získávání informací od zákazníků

          o jejich názorech na výsledky poskytovaných výrobků, prací a služeb a operativně reagovat vývojem nových výrobků a aplikací

          vědy a výzkumu k zajištění spokojenosti zákazníků

 • nápravnými a preventivními opatřeními zamezit opakování chyb a bránit jejich vzniku, trvale přijímat opatření sloužící k posílení

          pozice a dobré pověsti ZNAČKY PRAHA s.r.o.

 • v oblasti životního prostředí se zaměřovat především na prevenci znečištění, zejména prostřednictvím důsledného plánování všech činností a školení pracovníků
 • zabezpečit neustálé zlepšování účinnosti a efektivnosti zavedeného systému managementu
 • za dodržování politiky systému managementu a naplňování každoročně stanovovaných cílů, jsou zodpovědní zaměstnanci firmy

          a to každý svým dílem vyplývajícím z postavení ve firmě

 

Pro naplnění záměrů politiky se vedení společnosti zavazuje, že:

 • vytvoří potřebné zdroje a organizační podmínky pro účelné fungování systému managementu, splňujícího požadavky norem

          ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14 001:2005 a ČSN OHSAS 18 001:2008

 • zajistí vhodnými prostředky trvalou informovanost všech zaměstnanců firmy o jejím postavení a o jejich podílu na stanovených úkolech, včetně plnění legislativních požadavků
 • zajistí účinnou kontrolu jednotlivých činností systému managementu a jeho trvalé zlepšování a zvyšování výkonnosti systému ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti

 

 

 

V Černém Volu dne 1. 8. 2010

 

 

.....................................................

             vedení společnosti