English Cesky

 

VÝKRESY VELKOPLOŠNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK


 

K výkresům velkoplošných značek přistupujeme s vědomím, že velkoplošná značka je drahý výrobek a možnost pozdějších změn je omezena. Přípravě výkresové dokumentace pro výrobu velkoplošných značek proto věnujeme zvýšenou pozornost. Výkresy se provádí podle předlohy dodané zákazníkem. Zhotovení výkresu velkoplošné značky lze rozdělit do několika fází:

 

 • návrh
 • schvalování zákazníkem
 • vydání schválených výkresů do výroby

 

Na kvalitu výrobku má v případě velkoplošné značky bezprostřední vliv úroveň předlohy. Předlohou zpravidla bývá schválená projektová dokumentace. V optimálním případě je projekt zpracovaný podle platných norem a předpisů a projednaný a odsouhlasený kompetentními úřady. Výkresy velkoplošných značek jsou provedeny v podrobnostech podle předpisu PPK – ZNA Požadavky na provedení a rozsah projektu dopravního značení v jednotlivých stupních dokumentace na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Praxe však bývá často jiná. Stává se, že výkresy značek nejsou nakresleny podle norem (chybné rozměry symbolů a písma, vzájemné vzdálenosti prvků v grafice, typ písma a barevné provedení cílů, ...) nebo jejich obsah vykazuje na první pohled nedostatky (špatné nebo chybějící cíle, čísla silnic, ...). To vše může mít za následek, že rozměry značek jsou v projektu zkreslené a obsah značek je neúplný nebo zavádějící. Výrobce má pak pro odstranění chyb malé možnosti. Většinou lze odstranit pouze nejkřiklavější nedostatky v uspořádání grafiky. Měnit samotný obsah značek (cíle, čísla silnic) nelze, znamenalo by to přepracování projektu.

 

 

RDS1

 

Schválená realizační projektová dokumentace trvalého dopravního značení by měla obsahovat podrobné výkresy velkoplošných dopravních značek.

 

 

 

 • NÁVRH VELKOPLOŠNÉ ZNAČKY

 

Před zpracováním výkresu značky je nutné určit vstupní údaje pro návrh:

 

 • cíle,
 • pořadí cílů,
 • barevné provedení značky a cílů,
 • čísla silnic,
 • ostatní symboly (provedení šipek, vložené symboly dopravních značek, ...),
 • výšku písma a rozměry symbolů,
 • typ retroreflexní fólie.

 

 

Uvedené podmínky se mění v závislosti na druhu komunikace, kde bude značka osazena. Přesné požadavky stanovují platné předpisy a normy (zákony, vyhlášky, normy, technické podmínky a vzorové listy). Pokud to není v rozporu s předpisy a normami, je také vhodné při návrhu značky zohlednit provedení stávajícího značení v okolí značky.

Návrh značky se pak provede podle vzorových listů VL 6.1 − Svislé dopravní značky.

 

 

 

 • VÝROBA VELKOPLOŠNÉ ZNAČKY

 

 

 

 

 

Značka se vyrábí podle výkresů schválených zákazníkem. Během výroby se provádí nezávislá kontrola shody výrobku s výkresovou dokumentací a ČSN EN 12899 − 1. Kromě světelně technických vlastností fólie se kontroluje geometrická přesnost.

         

 

 

 

Příklad výrobního výkresu značky složené z Al lamel s vestavným hranolovým polem.