• Dopravní značení

  vyrábíme od roku 1993
 • Jsme certifikovaná společnost

  ISO 9001, EN 12 899, EN 12 966

Projekce a kontrola

Projekce

Kvalita projektu je nezbytným předpokladem jeho úspěšné realizace v praxi. Proto jsme chtěli promítnout naše praktické zkušenosti již do fáze přípravy stavby. Podrobný návrh dopravního značení, vypracovaný podle nejnovějších norem, poznatků a trendů v oboru a přesný soupis prací jsou nutným podkladem pro investora, zhotovitele i výrobce.

Firma Značky Praha, s. r. o., poskytuje na vysoké odborné úrovni služby v oblasti:

 • Zpracování projektů dopravního značení
 • Zpracování projektů dopravně informačních systémů pro orientaci účastníků silničního provozu
 • Zpracování projektů dopravně inženýrských opatření pro zajištění realizace staveb pozemních komunikací
 • Poskytování služeb souvisejících s projednáním výše uvedené činnosti s orgány státní správy

Výkresy velkoplošných dopravních značek

K výkresům velkoplošných značek přistupujeme s vědomím, že velkoplošná značka je drahý výrobek a možnost pozdějších změn je omezena. Přípravě výkresové dokumentace pro výrobu velkoplošných značek proto věnujeme zvýšenou pozornost. Výkresy se provádí podle předlohy dodané zákazníkem. Zhotovení výkresu velkoplošné značky lze rozdělit do několika fází:

 • Návrh
 • Schvalování zákazníkem
 • Vydání schválených výkresů do výroby

 

Na kvalitu výrobku má v případě velkoplošné značky bezprostřední vliv úroveň předlohy. Předlohou zpravidla bývá schválená projektová dokumentace. V optimálním případě je projekt zpracovaný podle platných norem a předpisů a projednaný a odsouhlasený kompetentními úřady. Výkresy velkoplošných značek jsou provedeny v podrobnostech podle předpisu PPK – ZNA Požadavky na provedení a rozsah projektu dopravního značení v jednotlivých stupních dokumentace na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Praxe však bývá často jiná. Stává se, že výkresy značek nejsou nakresleny podle norem (chybné rozměry symbolů a písma, vzájemné vzdálenosti prvků v grafice, typ písma a barevné provedení cílů, ...) nebo jejich obsah vykazuje na první pohled nedostatky (špatné nebo chybějící cíle, čísla silnic, ...). To vše může mít za následek, že rozměry značek jsou v projektu zkreslené a obsah značek je neúplný nebo zavádějící. Výrobce má pak pro odstranění chyb malé možnosti. Většinou lze odstranit pouze nejkřiklavější nedostatky v uspořádání grafiky. Měnit samotný obsah značek (cíle, čísla silnic) nelze, znamenalo by to přepracování projektu.

Projekce a kontrola dopravních značek

Návrh velkoplošné značky

Před zpracováním výkresu značky je nutné určit vstupní údaje pro návrh:

 • Cíle
 • Pořadí cílů
 • Barevné provedení značky a cílů
 • Čísla silnic
 • Ostatní symboly (provedení šipek, vložené symboly dopravních značek, ...)
 • Výšku písma a rozměry symbolů
 • Typ retroreflexní fólie

 

Uvedené podmínky se mění v závislosti na druhu komunikace, kde bude značka osazena. Přesné požadavky stanovují platné předpisy a normy (zákony, vyhlášky, normy, technické podmínky a vzorové listy). Pokud to není v rozporu s předpisy a normami, je také vhodné při návrhu značky zohlednit provedení stávajícího značení v okolí značky.

Návrh značky se pak provede podle vzorových listů VL 6.1 − Svislé dopravní značky.

Projekce a kontrola dopravních značek

Výroba velkoplošné značky

Značka se vyrábí podle výkresů schválených zákazníkem. Během výroby se provádí nezávislá kontrola shody výrobku s výkresovou dokumentací a ČSN EN 12899 − 1. Kromě světelně technických vlastností fólie se kontroluje geometrická přesnost.

Projekce a kontrola dopravních značek

Projekce a kontrola dopravních značek

Kontrola jakosti

Pro zajištění vysoké kvality našich výrobků bylo v naší firmě vybudována kontrolní a vývojová laboratoř. Zde se provádí kontrola jakosti od vstupních materiálů jednotlivých subdodavatelů až po kontrolu konečného výrobku. O jednotlivých postupech se vede řádná evidence do protokolů, včetně odběru vzorků z jednotlivých výrobních dávek. Tyto jsou zakládány a archivovány po dobu životnosti výrobku, rovněž se dbá na řádnou kalibraci našich měřících zařízení u výrobců nebo akreditovaných ústavů.

Stálé a mechanicky proměnné dopravní značky

 • Kontrola činné plochy značky
 •  Měření kolorimetrických souřadnic 
 •  Měření retroreflexe    
 •  Mřížková zkouška
 •  Měření přesnosti symbolu  
 • Kontrola kvality štítu značky

 

Měření kolorimetrických souřadnic

Měření kolorimetrických souřadnic je důležitým kontrolním postupem ve výrobě, který by měl zajistit dobrou viditelnost symbolu dopravní značky po dobu její životnosti. Tento požadavek je zahrnut rovněž v normě EN 12899-4 Řízení výroby v závodě. Každý výrobce u technologie výroby symbolu sítotiskem pracuje s barvami, u kterých může negativně ovlivnit celkový výsledek špatnými technologickými postupy (nesprávné rozmíchání pigmentových složek barvy, špatné dávkování příměrových složek jako ředidlo nebo zpomalovač). Pro tuto vlastnost stanovuje norma ČSN EN 12899-1 dvě základní oblasti v obrazci barev. Třída R 2, která je užším a přísnějším pásmem stanovení barvy, pokud však nový výrobek je v této oblasti je pravděpodobné, že jeho životnost na silnici bude vyšší než výrobek, který se nachází v méně přísnější třídě R 1. Užití těchto tříd u jednotlivých typů dopravních značek (dle významu) stanovuje národní příloha ČSN EN 12899-1, obecně však platí pravidlo, že delší životnost budou mít dopravní značky odpovídající v novém stavu třídě R 2.

Měření kolorometrických souřadnic

Měření retroreflexe

Měření retroreflexe je nutné zejména pro ověření viditelnosti dopravní značky za tmy, kdy je viditelnost značek zajištěna odrazem světel vozidla od retroreflexní fólie. Proto je nezbytné u nového výrobku ověřit splnění normových parametrů. Světelně technické vlastnosti fólie by se pak měly namátkově kontrolovat na místě po celou dobu životnosti výrobku. Požadavky na hodnotu retroreflexe se rozdělují podle hodnoty na třídy R´1 (Engineering Grade), R´2 (High Intensity) a R´3 (Diamond Grade).

Měření retroreflexe

Mřížková zkouška

Tato zkouška nám ukazuje kvalitu adheze (přilnavosti) barvy k povrchu konstrukce retroreflexní folie. Zkouška je prováděna v našem systému jakosti jako orientační, pro posouzení kvality a trvanlivosti aplikované barvy. Pokud není barva řádně spojena s povrchem materiálu může dojít vlivem prostředí (kyselé deště, údržba čelní plochy) aj. k jejímu předčasnému narušení, což má za následek zhoršení parametru viditelnosti za denního světla. Pokud z těchto důvodů vybočí hodnota kolorimetrických souřadnic z oblasti  R 1, výrobek zřejmě není použitelný a musí být předčasně vyměněn za nový.

Mřížková zkouška

Měření přesnosti symbolu

Tento postup je součástí kontroly přesnosti aplikace soulepu čelní plochy a provádí se na základě dílenské dokumentace výrobku. U technologie sítotisku jsou kontrolovány přesnost symbolu na sítech a jejich soutiscích. Pro značky vyráběné technologií soulepu je vydávána ke každé značce dílenská dokumentace, na jejímž základě kontrola jakosti provádí měření aplikovaného symbolů.

Měření přesnosti symboluMěření přesnosti symbolu

Kontrola kvality štítu značky

Dodržení mechanické odolnosti štítu značky měříme na zatěžovací stolici průběžně z jednotlivých dodávek plechů. Kontrolujeme kvalitu svarů a dotažení samosvorných matic profilů pro uchycení objímek. Dotažení matic se kontroluje pomocí momentového klíče, který je kalibrovaný jako stanovené měřidlo.

Kontrola kvality štítu značkyKontrola kvality štítu značky

Měření světelných vlastností led diodových značek

Měření světelných vlastností led diodových značek