• Dopravní značení

    vyrábíme od roku 1993
  • Jsme certifikovaná společnost

    ISO 9001, EN 12 899, EN 12 966

Profil společnosti

Firma Značky Praha s.r.o. vznikla v roce 1993 se zaměřením na výrobu a montáže stálých dopravních značek retroreflexních. Postupem času nastal rozvoj v zaměření firmy na další systémy a obory v oblasti bezpečnosti silničního provozu, obor leteckého provozu, vybavení vozidel MHD, Policie ČR, Správy a údržby silnic a dálnic a výrobu městského mobiliáře.

V oblasti dopravního značení firma započala s vývojem proměnných dopravních značek v různých technologiích změny obrazu. Jedná se zejména o proměnné dopravní značky (dále jen PDZ) s otočnými hranoly, PDZ s displeji z tekutých krystalů (dále jen LCD) a technologií se světelnými body tvořenými LED diodami. Veškeré výše zmíněné technologie dále rozvíjí a zdokonaluje, aby byly v souladu s posledními poznatky vývoje. Kromě České republiky tyto výrobky dodává na trhy Evropské unie, zejména Německo, Slovensko, Francie a Anglie.

V oblasti řízení leteckého provozu firma vyrábí hlavní součásti pro letištní informační pojezdové znaky prosvětlované a retroreflexní. Kromě České republiky (např. Praha-Ruzyně, Brno, Ostrava-Mošnov) jsou výrobky firmy instalovány na letištích na Slovensku (např. Košice), Rusku (např. Moskva-Šeremetěvo, Petrohrad-Pulkovo, Tyumen, Archangelsk aj.) a v Srbsku (Bělehrad), Kuba-Varadero.

V oblasti vybavení vozidel firma navrhuje a aplikuje retroreflexní polepy na vozidla, pro zvýšení denní a noční viditelnosti, což přispívá ke zvýšení bezpečnosti posádky těchto vozidel. Mezi významnější dodávky se řadí úpravy vozidel údržby Ředitelství silnic a dálnic ČR, dodávky a spolupráce se Škodou Auto na vozidla Policie.

V oblasti městského mobiliáře firma zejména dodávala Zastávkové označníky pro městskou hromadnou dopravu, mezi největší projekty patří město Plzeň, které využívá pro tyto účely naše výrobky.               

Pro výzkum a vývoj na svých výrobcích byla vybudována vlastní laboratoř, zejména pro měření světla z optických značek, na kterých se zkouší konstrukce nových čoček, jakož i optických parametrů stálých retroreflexních značek. Tato laboratoř a její zaměstnanci je využívána rovněž autorizovanou osobou pro zkoušení a certifikace výrobků ostatních výrobců na základě smluvních dohod. 

Firma má vlastní potenciál v oblasti konstrukcí elektronických řídicích systémů, naši a externí zaměstnanci se podílí na inovacích a vývoji nových a stávajících produktů. Rovněž firma vlastní projekční oddělení podílející se na tvorbě grafických částí symbolů PDZ, projektech telematických systémů v dopravě a poradenské činnosti v oblasti dopravního značení.

Velký důraz je kladen na kvalitu výroby a splnění požadavků příslušných norem a předpisů. Kontrolu kvality výroby a vývoj nových výrobků zajišťují vlastní laboratoře. Firma udržuje systém řízení kvality dle ISO 9001:2001, EN 12 899, EN 12 966 a dalších.

Dotace

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Intertraffic Amsterdam 2016 a 2018 pro Značky Praha

Jméno žadatele: Značky Praha s.r.o.

Termín realizace: 31. 7. 2015 - 2. 5. 2018

Popis projektu: Předmětem projektu je účast na veletrhu Intertraffic Amsterdam v letech 2016 a 2018. Cílem je prostřednictvím účasti na předním veletrhu posílit mezinárodní konkurenceschopnost a exportní působnost společnosti. Projekt podpoří navázání vyššího podílu partnerských vztahů se zahraničím. Přínosem projektu bude růst objemu exportu, obratu, objemu výroby apod.

Závěry a výsledky: Intertraffic Amsterdam je světovou jedničkou mezi veletrhy pro odvětví dopravy a dopravního provozu. Přední světové firmy zde předvádějí své nejnovější výrobky a technologie v oblasti infrastruktury, řízení provozu, bezpečnosti a parkování. Příjemce zde prezentoval nové produkty v oblasti proměnného dopravního značení. Tyto produkty jsou výsledkem vlastní výzkumné a vývojové činnosti společnosti. Výstupem projektu je 2x účast na výše uvedeném veletrhu. Výsledkem je podpora navázání dodavatelsko-odběratelských vztahů, včetně podpory růstu obratu a exportu.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Inovace produktů a výrobních procesů ve společnosti Značky Praha

Jméno žadatele: Značky Praha s.r.o.

Termín realizace: 1. 1. 2016 - 28. 12. 2018

Popis projektu: Předmětem projektu je zavedení inovovaných konkurenceschopných výrobků na globální trh. Jedná se o produkty z oblasti proměnných dopravních značek a boxů pro tyto značky, které jsou připraveny ve fázi odzkoušeného prototypu. Za tímto účelem bude realizována inovace výrobního procesu a jeho rozšíření k zefektivnění výroby a posílení high-tech výroby ve společnosti. Přínosem projektu bude zvýšení konkurenceschopnosti, růst obratu, objemu výroby i exportu, vč. vytvoření pracovních míst.

Závěry a výsledky: Výsledkem projektu je zavedení 2x Produktové a 1x Procesní inovace. V rámci produktové inovace došlo k inovaci Proměnné dopravní značky LED RGB-II.G a Svařovaného boxu WL9. Procesní inovace spočívala v zavedení systému pro řezání vodním paprskem a zařízení pro úpravu vody. Zařízení pro Řezání vodním paprskem (FLOW) a související technologie pro úpravu vody pomohly zvýšit efektivitu výroby a zejména kvalitu při výrobě čelních matric s optickými prvky pro proměnné dopravní značky s LED diodami. Cíle a indikátory projektu byly úspěšně naplněny.