• Dopravní značení

    vyrábíme od roku 1993
  • Jsme certifikovaná společnost

    ISO 9001, EN 12 899, EN 12 966

OCHRANA OZNAMOVATELŮ A PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

OCHRANA OZNAMOVATELŮ, PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ A VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Úvod

Společnost Značky Praha s.r.o., se sídlem Statenice - Černý Vůl, Kralupská 90, PSČ 25262, Česká republika, IČ: 49434951, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49068 (dále jen „společnost“), v souladu spříslušnými právními předpisy na ochranu oznamovatelů, zejména zákonem č. zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), zavádí jakožto povinný subjekt pravidla pro ochranu oznamovatelů, podávání a vyhodnocování oznámení a zřizuje vnitřní oznamovací systém.

Kdo může oznámení podat?

Oznámení může podat každá fyzická osoba, která u společnosti, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, zejména zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání či osoby vykonávající pro společnost práci na základě jiného, než pracovněprávního vztahu jako jsou dobrovolníci či stážisté.

Oznámení není možné učinit anonymně.

Co je předmětem oznámení?

Předmětem oznámení může být pouze oznámení o možném protiprávním jednání, kněmuž došlo nebo má dojít u společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, a které:

(i) má znaky trestného činu,
(ii) má znaky přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100.000 Kč,
(iii) porušuje zákon, nebo
(iv) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
· finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;
· daně z příjmů právnických osob;
· předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
· ochrany spotřebitele;
· souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti;
· bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
· ochrany životního prostředí;
· bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;
· radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
· hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;
· ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
· ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
· ochrany finančních zájmů Evropské unie, a
· fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Předmětem oznámení naopak nejsou dotazy naspolečnost, porušení či hrozící porušení jiných než výše uvedených předpisů, názory na osoby zaměstnané nebo spolupracující se společností.

Jaké jsou možnosti pro podání oznámení?

Oznamovatel může své oznámení podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti, konkrétně:

(i) elektronicky na e-mailovou adresu: oznamovateleznacky-praha.cz (dále jen „e-mailová adresa“ );
(ii) písemně na adresu společnosti: Kralupská 90, Statenice — Černý Vůl, PSČ 252 62, Česká republika, přičemžje oznamovatel povinen zásilku adresovat k rukám příslušné osoby (viz níže) v zapečetěné obálce nadepsané „OZNÁMENÍ“ ČI „WHISTLEBLOWING“ ;
(iii) nebo telefonicky na čísle +420 608 356 794 vždy v pracovních dnech (od pondělí do pátku) od 8:30 do 14:00.

Oznamovatel je současně též oprávněn podat oznámení osobně, pokud o to výslovně požádá příslušnou osobu prostřednictvím některého z výše uvedených komunikačních kanálů.

Jaké jsou obsahové náležitosti oznámení?

Oznámení musí obsahovat informace:
(i) o totožnosti oznamovatele v rozsahu jména, příjmení a data narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost, přičemž se má za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé; a
(ii) o oznamovaném protiprávním jednání.
Oznamovatel může v oznámení dále uvést:
(i) zdasi přeje být o vyřízení oznámení ze strany společnosti informován;
(ii) adresu níž má být vyrozuměn o dalších krocích a o vyřízení jeho oznámení; či
(iii) podkladové materiály a důkazy týkající se oznamovaného protiprávního jednání.

Společnost též upozorňuje, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, za který může Ministerstvo spravedlnosti České republiky uložit oznamovateli pokutu až do výše 50.000 Kč.

Kdo spravuje vnitřní oznamovací systém? Koho společnost určila příslušnou osobou?

Správu vnitřního oznamovacího systému, příjmání a vyhodnocování oznámení zajišťuje výlučně příslušná osoba (dále jen „příslušná osoba“ ).

Společnost určila příslušnou osobou paní Petru Klingovou, DiS. Příslušná osoba je dostupná prostřednictvím komunikačních kanálů a kontaktních údajů vnitřního oznamovacího systému společnosti uvedených výše.

Příslušná osoba uchovává oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a vede jejich evidenci po dobu pěti let ode dne jeho přijetí. Přijatá oznámení mohou být uchovávána v elektronické, v listinné nebo zvukové podobě.

Do evidence oznámení ak přijatým oznámením má přístup pouze příslušná osoba.

Co následuje po podání oznámení?

Po podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému příslušná osoba nejprve potvrdí oznamovateli přijetí oznámení, a to do sedmi dní po jeho přijetí. To neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádá, že si o přijetí oznámení nepřeje být informován nebo by tím mohlo dojít k vyzrazení totožnosti oznamovatele nebo pokud oznamovatel v oznámení neuvede svou totožnost ani způsob, jakým jej může příslušná osoba kontaktovat.

Příslušná osoba má následně lhůtu 30 dní pro posouzení oznámení, přičemž tuto lhůtu může dvakrát prodloužit v případě skutkové nebo právní složitosti takového posouzení. O každém případném prodloužení je však příslušná osoba povinna oznamovatele informovat, přičemž výše uvedené platí obdobně.

Pokud vznikne potřeba ze strany příslušné osoby, může oznamovatele, je-li jeho totožnost známa, požádat o doplnění či objasnění informací, uvedených v oznámení. Oznamovatele však kontaktuje za předpokladu, že tím nedojde k vyzrazení jeho totožnosti.

Příslušná osoba je povinna oznamovatele vyrozumět o výsledku vyhodnocení oznámení za výše uvedených okolností bez zbytečného odkladu. Příslušná osoba rovněž informuje oznamovatele o případném dalším postupu a o nápravných opatřeních, jakmile budou přijata.

Oznamovatel je rovněž oprávněn učinit oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného a spravovaného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Externí oznamovací systém a bližší informace pro podávání oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému jsou k dispozici na webové adrese oznamovatel.justice.cz. Pověřeným zaměstnancem pro příjem oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému je Mgr. Marek Netočný (mnetocnyGďmsp.justice.cz, tel.: 221 997 840), případně jiná osoba výslovně uvedená na webové adrese Ministerstva spravedlnosti České republiky výše.

Existují bližší pravidla společnosti týkající se ochrany oznamovatelů a podávání oznámení?

Bližší pravidla týkající se ochrany oznamovatelů a podávání oznámení jsou stanovena ve směrnici společnosti č. 1/2023 nazvané „Ochrana oznamovatelů a podávání oznámení“ ze dne 13. prosince 2023, která je dostupná ZDE.